Algemene voorwaarden

Algemeen

Nadat de offerte, of de samenwerkingsovereenkomst, is ondertekent door beide partijen gaat u een bindende overeenkomst met Improversity aan.
Hieronder zijn de overige voorwaarden toegelicht.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Improversity, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor
  de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen
  te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens
  geschreven voor de medewerkers (Maten) van Gebruiker en zijn directie.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
  het overigens in deze algemene voorwaarden
  bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor geldigheid is gesteld. Indien geen geldigheidstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractduur, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor driemaal de opdrachtwaarde zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het 4. sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de 1) Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5
  afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
  overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker – alsdan alsnog bereid is
  om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk 2) overeengekomen bedrag uit te voeren; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een
  op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie 3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zal plaatsvinden; – of, bij levering van een zaak, indien
  is bedongen dat de aflevering langer dan drie
  maanden na de koop zal plaatsvinden.
 12. Indien een opdracht/project en of cursus wordt geannuleerd na het tekenen van de offerte door Opdrachtgever gelden onderstaande voorwaarden:
  1. Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van opdracht/project en/of cursus betaald Opdrachtgever 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
  2. Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor 4) aanvang van opdracht/project en/of cursus betaald Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs
   met een minimum van €50.
  3. Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang van opdracht/project en/of cursus betaald Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
  4. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van 5) opdracht/project en/of cursus betaald Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs.

4. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer de wettelijke handelsrente artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek vermeerderd met 10% verschuldigd over het factuurbedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het project/opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, producten en materialen berusten uitsluitend bij Improversity.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de diensten, producten of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Improversity.
 4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de diensten, producten en/of materialen van Improversity, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door Improversity geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

6. Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennisnemen, een en ander voor zover dit een goede uitvoering van deze overeenkomst niet in de weg staat. Partijen zijn gehouden deze verplichting onverkort op te leggen aan hun personeelsleden.

7. Privacy

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

8. Geschillen

 1. Indien Opdrachtgever ontevreden is over klachtafhandeling van de Gebruiker, kan de Opdrachtgever contact opnemen met de Geschillencommissie: Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl.
 2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling wanneer Opdrachtgever niet langer dan 12 maanden geleden aantoonbaar bij Gebruiker een klacht heeft ingediend.

Cursusvoorwaarden

1. Begripsomschrijving

Gebruiker: Improversity
Opdrachtgever: diegene die zichzelf, dan wel een ander, aanmeldt voor een cursus
Cursist: diegene die zal deelnemen aan de cursus

*Indien de Cursist zijn/haar eigen aanmelding regelt is hij/zij Opdrachtgever.

2. Aanmelding

Aanmelding geschiedt telefonisch, per e-mail of via de website www.improversity.nl

3. Annuleren van een training

 1. Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de training betaald Opdrachtgever 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 2. Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training betaald Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 3. Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang van de training betaald Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 4. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de training betaald Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs.

4. Privacy

Registratie van persoonsgegevens is onderworpen aan de werking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

5. Aansprakelijkheid

Zowel de cursist als de Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de cursist tijdens de
cursusduur veroorzaakte schade aan eigendommen van Improversity of derden.

6. Geschillen

Indien Opdrachtgever ontevreden is over klachtafhandeling van de Gebruiker, kan de Opdrachtgever contact opnemen met de Geschillencommissie: Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling wanneer Opdrachtgever niet langer dan 12 maanden geleden aantoonbaar bij Gebruiker een klacht heeft ingediend.